PATIËNTEN VAN GEDECONVENTIONEERDE KINESITHERAPEUTEN KRIJGEN EINDELIJK DE TERUGBETALING VOOR 2017

In zijn omzendbrief van 20 juni 2019 aan de mutualiteiten maakt het RIZIV de modaliteiten bekend om uitvoering te geven aan de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

De uitvoering van dit arrest is door alle ziekenfondsen in het Verzekeringscomité zeer bewust tot tweemaal toe vertraagd, met uitzondering van het Neutraal Ziekenfonds. AXXON betreurt het te moeten vaststellen dat de ziekenfondsen op één na door hun houding in het Verzekeringscomité het signaal geven NIET te willen opkomen voor de belangen van hun leden. AXXON doet dat in hun plaats.

 
public.jpeg
 

Ter opfrissing

In zijn arrest heeft de Raad van State de beroepsorganisatie voor kinesitherapeuten AXXON gelijk gegeven in zijn procedure tegen het RIZIV omtrent het tariefakkoord van 2016 en 2017.

De Raad van State vernietigde de artikelen 11 en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten”, de zogenaamde M17, aangenomen door het RIZIV op 27 februari 2017. Daarnaast vernietigde de RvS ook punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten van 10 maart 2017. Bovenstaande artikelen handelen over de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 (de overeenkomst M17) en de vaststelling van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

Volgens de Raad van State kon de overeenkomst uit 2015 niet stilzwijgend verlengd worden in 2016. Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen van het quorum en de eraan gekoppelde verminderde terugbetaling van 25 % aan patiënten van gedeconventioneerde collegae in 2016 onterecht was. Hetzelfde geldt voor de overeenkomst M17. De nietigverklaring van de artikelen 11 en 12 van deze overeenkomst en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief van 10 maart 2017 heeft eveneens tot gevolg dat patiënten van gedeconventioneerde collegae onterecht 25 % minder werden terugbetaald tegenover patiënten van geconventioneerde kinesitherapeuten. Deze onwettigheid vloeit voor uit de Art. 45, 49 en 51 van de GVU-wet.  

Modaliteiten

Om recht te hebben op de bijkomende tegemoetkoming van 25% voor de kinesitherapieprestaties bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut dient de patiënt aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De patiënt mag niet genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (dus geen voorkeursgerechtigde zijn)

  • De kinesitherapieprestaties moeten zijn verleend tussen 1 mei en 31 december 2017.

  • De patiënt moet het bewijs kunnen voorleggen dat het honorarium voor deze kinesitherapiezittingen betaald werd.

Elke patiënt die aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan zich vanaf heden richten tot zijn ziekenfonds. Dat moet nagaan of er daadwerkelijk 25% van de vergoedingsbedragen is ingehouden.

Het verzoek om een terugbetaling kan tot uiterlijk tot 7 februari 2021 worden ingediend, twee jaar na de datum dat het arrest geveld werd.

Om de patiënten van kinesitherapeuten die in 2017 gedeconventioneerd waren correct te informeren werd een wachtzaalposter gemaakt. Daarnaast zal het bredere publiek via een persbericht van AXXON worden ingelicht.  

Definitieve afschaffing van de discriminatie in terugbetaling

Het is nu uitkijken naar de volgende federale regering. Van zodra deze in functie is kan de ministerraad aan de koning de opdracht geven om artikel 85 van de Kwaliteitswet uit te voeren om zo, na 20 jaar, een einde te stellen aan de discriminatie inzake terugbetaling van patiënten die een gedeconventioneerde kinesitherapeut raadplegen.

Tom Lefevere
RAAD VAN STATE VERNIETIGT KB OMTRENT TERUGBETALING BIJ FIBROMYALGIE EN CVS

De Raad van State heeft beslist dat de regeling voor patiënten met fibromyalgie of CVS, die sinds 2017 van toepassing was, ongedaan wordt gemaakt. Hierdoor zal de oude regeling met terugwerkende kracht ingevoerd worden.

public.jpeg

Het arrest nr. 245.099 uitgesproken door de Raad van State op 4 juli 2019 vernietigt het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september. Dit KB zorgde ervoor dat patiënten met fibromyalgie of CVS niet langer gebruik konden maken van 60 kinesitherapiebeurten van een halfuur per jaar. In de plaats daarvan hadden ze recht op 18 sessies van 45 minuten in heel hun leven.

Deze nomenclatuurwijziging was gebaseerd op aanbevelingen en in samenspraak met nationale en internationale experts. Maar onder wetenschappers blijken er nu verschillende meningen te bestaan. Focus Fibromyalgie Belgique en l’Union générale des kinésithérapeutes de Belgique besloten daarop om een procedure op te starten tegen het RIZIV. De Raad van State geeft hen hierin nu gelijk en oordeelt dat de wijziging van 2017 niet het beoogde doel bereikt om de zorg te individualiseren en dat de rechten van de fibromyalgiepatiënten in deze geschonden zijn.

Dit betekent dat de oude regeling, met 60 beurten van een halfuur per jaar, retroactief weer in voege treedt. Patiënten die sinds 2017 behandeld werden voor fibromyalgie of CVS zullen dus vanuit het RIZIV een bijkomende terugbetaling mogen verwachten.

In de komende weken zal het RIZIV een omzendbrief versturen naar alle betrokken zorgverleners, inclusief kinesitherapeuten. Hierin zal meer duidelijkheid geschept worden over de gevolgen en de concrete toepassing van dit arrest. Het kabinet-De Block heeft aangegeven te kijken welke bijkomende juridische stappen nog kunnen ondernomen worden.

bron: Axxon

Tom Lefevere